دانلود فیلم

Subtitles for

Poster

Arrow - First Season Imdb Flag

  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian ArrowS01.E01.All.BDrip.x264.480p.720p.1080p   Tsubasahp
ترجمه کامل - هماهنگ با تمامی نسخه های بلوری 
Farsi/Persian Arrow.Season.1.All.Episodes.BluRay   SantaFilm
SantaFilm جمع آوری 
Farsi/Persian Arrow.S01E23.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E23.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E22.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E22.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E21.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E21.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E20.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E20.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E19.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E19.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E18.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E18.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E17.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E17.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E16.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E16.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E15.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E15.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E14.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E14.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E13.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E13.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E12.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E12.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E11.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E11.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E10.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E10.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E09.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E09.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E08.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E08.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E07.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E07.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E06.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E06.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E06.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E05.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E04.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E04.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E03.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E03.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E02.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E02.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E01-23.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E01-23.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E01.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01E01.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.S01.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow.All.Season.1.720p.BluRay-Pahe.in   SantaFilm
SantaFilm جمع آوری 
Farsi/Persian Arrow S01E23 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E23 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E22 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E22 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E21 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E21 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E20 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E20 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E19 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E19 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E18 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E18 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E17 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E17 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E16 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E16 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E15 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E15 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E14 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E14 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E13 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E13 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E12 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E12 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E11 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E11 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E10 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E10 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E09 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E09 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E08 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E08 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E07 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E07 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E06 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E06 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E05 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E05 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E04 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E04 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E03 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E03 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E02 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E02 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E01-23 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E01-23 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E01 WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01E01 ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01. WEB-DL 720p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow S01. ALL.WEB-DL 1080p,720p,480p   lz20
WEB-DL هماهنگ ترین نسخه با 
Farsi/Persian Arrow - 01×21   Never_Mind
:) 
Farsi/Persian Arrow - 01×20   Never_Mind
:) 
Farsi/Persian کاری از عرفان و ایلیا تمامی قسمتها 1   miola
کاری از عرفان و ایلیا تمامی قسمتها من فقط آپ کردم  
Farsi/Persian Arrow-S01E22-Translated By Merfan & Eilia 1   amuerfan
کاری از عرفان و ایلیا تقدیم به تمام پارسی زبانان جهان 
Farsi/Persian Arrow-S01E20-Translated By Merfan & Eilia 1   amuerfan
کاری از عرفان و ایلیا تقدیم به تمام پارسی زبانان جهان 
Farsi/Persian Arrow-S01-E20-Farsi By Softmaj7 & J@v@d ( بهترین و دقیق ترین ترجمه) 1   softmaj7
کاری از تیم ترجمه دات آی آر مترجمین : مصطفی و جواد 
Farsi/Persian Arrow-S01E19-Translated By Merfan & Eilia 1   amuerfan
کاری از عرفان و ایلیا تقدیم به تمام پارسی زبانان جهان 
Farsi/Persian Arrow-S01-E18-Farsi By Softmaj7 1   softmaj7
کاری از مصطفی مغینمی عضو تیم ترجمه Mydatir 
Farsi/Persian Arrow-S01-E17-Farsi By Softmaj7 Edited 1   softmaj7
مصطفی مغینمی عضو تیم ترجمه دات آی آر 
Farsi/Persian Arrow-S01E13.Translated by S@eideH & Milad Faint 1   S@eideH
IMDB-DL28.IN  
Farsi/Persian Arrow-S01E13.Translated by Neverthing & Eilia 1   Neverthing
ارائه ای از تیم ترجمه پرشین ترنس مترجمین : کسری + ایلیا Www.MovieCenter5.Org 
Farsi/Persian Arrow.S01E23.HDTV.XviD-AFG 1   AliRezA P
TVCENTER & IMDB-DL 
Farsi/Persian Arrow.S01E23.HDTV.x264-LOL.Fa 1   latino
ترجمه توسط علیرضا جابری  
Farsi/Persian Arrow.S01E23.HDTV.x264-LOL 1   AliRezA P
TVCENTER & IMDB-DL 
Farsi/Persian Arrow.S01E23.720p.HDTV.X264-DIMENSION [ By : AliRezA P. & Pouryaa ] 1   AliRezA P
TVCENTER & IMDB-DL 
Farsi/Persian Arrow.S01E23.480p.HDTV.x264-mSD 1   AliRezA P
TVCENTER & IMDB-DL 
Farsi/Persian Arrow.S01E22.720p.WEB.DL.DD5.1.H.264-BS [ By : AliRezA P. & Sorrow ] 1   AliRezA P
TVCENTER & IMDB-DL 
Farsi/Persian Arrow.S01E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION [ By : AliRezA P. & Sorrow ] 1   AliRezA P
ارائه ای مشترک از TVCENTER & IMDB-DL 
Farsi/Persian Arrow.S01E21.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB..Pouriyaa&nina-san..IMDb-Dl 1   pouriyaa
IMDb-Dl & TvCenter Translation Teams Present www.imdb-dl39.in 
Farsi/Persian Arrow.S01E21.480p.HDTV.x264-mSD..imdb-dl 1   pouriyaa
IMDb-Dl & TvCenter Present www.imdb-dl39.in 
Farsi/Persian Arrow.S01E21.480p.HDTV.X264-DIMENSION..Pouriyaa&Nina-san..IMDB-Dl 1   pouriyaa
IMDb-Dl & TvCenter Present www.imdb-dl39.in 
Farsi/Persian Arrow.S01E20.480p.HDTV.X264-DIMENSION 1   Sorrow
TvCenter & IMdb-Dl PresentS 
Farsi/Persian Arrow.S01E19.720p.HDTV 1   MojiB
iranfilm55.com MojiB 
Farsi/Persian Arrow.S01E19.480p.HDTV.X264-DIMENSION..IMDb-Dl..Pouriyaa&Prolator 1   pouriyaa
IMDb-Dl & TvCenter Presents 
Farsi/Persian Arrow.S01E18.HDTV IRANFILM55.COM 1   MojiB
MojiB iranfilm55.com 
Farsi/Persian Arrow.S01E18.720p.HDTV.x264-DIMENSION [ By : AliRezA P. & Amin V. ] 1   AliRezA P
TVCENTER & IMDB-DL 
Farsi/Persian Arrow.S01E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.Imdb-Dl.in 1   Prolator
http://www.imdb-dl33.in کاری از تیم ترجمه  
Farsi/Persian Arrow.S01E17.480p.HDTV 1   MojiB
MojiB گروه ایران فیلم 
Farsi/Persian Arrow.S01E16.HDTV.x264-LOL 1   MojiB
MojiB ایران فیلم 
Farsi/Persian Arrow.S01E16.720p.WEB-DL [ By : AliRezA P. & S@eideh ] 1   AliRezA P
https://tvcenter.cc/forum/thread16270-22.html 
Farsi/Persian Arrow.S01E16.720p.HDTV.x264-DIMENSION [ By : AliRezA P. & S@eideh ] 1   AliRezA P
ارائه ای مشترک از TvCenter & IMDB-DL 
Farsi/Persian Arrow.S01E16.480p.HDTV.x264-mSD (Roozbeh & Persian Trans) 1   corleone645
کاری از روزبه و کسرا 
Farsi/Persian Arrow.S01E15.HDTV.x264-LOL 1   MojiB
translated by : MojiB moijb 1367@yahoo.com کاري از تيم ترجمه ايران فيلم 
Farsi/Persian Arrow.S01E15.720p.WEB-DL 1   AliRezA P
مترجمین : میلاد و پوریا 
Farsi/Persian Arrow.S01E15.480p.HDTV.x264-mSD (Roozbeh & Persian Trans) 1   corleone645
کاری از رزوبه ، عرفان و کسرا 
Farsi/Persian Arrow.S01E15.480p.HDTV.X264-DIMENSION..Farsi..imdb-dl 1   pouriyaa
پوریا و میلاد تقدیم میکنند IMDb-Dl & TvCenter 
Farsi/Persian Arrow.S01E14.WEB-DL [ Pedi.Bi & Sorrow ] 1   Sorrow
TvCenter PresentS 
Farsi/Persian Arrow.S01E14.HDTV.x264-mSD-DIMENSION 1   Sorrow
TvCenter PresentS (Pedi.Bi & Sorrow) 
Farsi/Persian Arrow.S01E14.HDTV MojiB -IranFilm 1   MojiB
MojiB---- IranFilm 
Farsi/Persian Arrow.S01E14.480p.HDTV.x264-mSD 1   corleone645
کاری از روزبه و عرفان 
Farsi/Persian Arrow.S01E12.WEB-DL [ By : AliRezA P. & Sorrow ] 1   AliRezA P
https://tvcenter.cc/forum/thread16270-20.html 
Farsi/Persian Arrow.S01E12.720p.480p.HDTV.LOL [ By : AliRezA p. & Sorrow ] 1   AliRezA P
 
Farsi/Persian Arrow.S01E12 (کاری از : عرفان، کسری، امید اکرادی) 1   omid akradi
هماهنگ با تمام نسخه های HDTV 
Farsi/Persian Arrow.S01E11.480p.HDTV.x264-mSD..Roozbeh & Erfan & Kasra 1   corleone645
کاری مشترک از روزبه و عرفان و کسرا 
Farsi/Persian Arrow.S01E11.480p.HDTV.x264-mSD..IMDb-Dl&TvCenter..Poureyaa&S@eideH 1   pouriyaa
IMDb-Dl & TvCenter ارائه ای از تیمهای 
Farsi/Persian Arrow.S01E11 - Web-DL 1   starn
WebDL / TvCenter.cc & imdb-DL.com 
Farsi/Persian Arrow.S01E10.Pouriya@S@eideH 1   S@eideH
transleted by Pouriya & S@eideH|Imdb-dl 
Farsi/Persian Arrow.S01E10.Burned.chaks.720p.WEB-DL.x264-TB 1   H@mid.M
روزبه و عرفان 
Farsi/Persian Arrow.S01E10.Burned.chaks.720p.WEB-DL.x264-mRS 1   H@mid.M
روزبه و عرفان 
Farsi/Persian Arrow.S01E10.Burned.chaks.480p.WEB-DL.x264-mSD 1   H@mid.M
روزبه و عرفان 
Farsi/Persian Arrow.S01E10.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB [ By : AliRezA P. & Sorrow ] 1   AliRezA P
https://tvcenter.cc/forum/thread16270.html 
Farsi/Persian Arrow.S01E10.720p.480p.HDTV.LOL 1   AliRezA P
https://tvcenter.cc/forum/thread16270.html 
Farsi/Persian Arrow.S01E10.480p.WEB-DL [ By : AliRezA P. & Sorrow ] 1   AliRezA P
https://tvcenter.cc/forum/thread16270.html  
Farsi/Persian Arrow.S01E10.480p.HDTV.x264-mSD..Roozbeh & Erfan 1   corleone645
کاری مشترک از روزبه و پرشین ترنس_ مترجمین: روزبه و عرفان 
Farsi/Persian Arrow.S01E09.Years.End.720p.WEB-DL.x264-TB 1   H@mid.M
کسري و عرفان 
Farsi/Persian Arrow.S01E09.Years.End.720p.WEB-DL.x264-mRS 1   H@mid.M
کسري و عرفان 
Farsi/Persian Arrow.S01E09.Years.End.480p.WEB-DL.x264-mSD 1   H@mid.M
کسري و عرفان 
Farsi/Persian Arrow.S01E09.720p.WEB-DL-TB [ By : AliRezA P. & Oceanic 6 ] 1   AliRezA P
TvCenter.cc & TvShow 
Farsi/Persian Arrow.S01E09.720p.480p.HDTV.LOL [ By : AliRezA P. & Oceanic 6 ] 1   AliRezA P
TVcenter.cc & TVShow 
Farsi/Persian Arrow.S01E09.480p.WEB-DL.mSD [ By : AliRezA P. & Oceanic 6 ] 1   AliRezA P
TVcenter.cc & TvShow 
Farsi/Persian Arrow.S01E09.480p.HDTV.x264-mSD..Pouriyaa & Saeede & Corleone..IMdb-dl& Roozbeh 1   corleone645
کاری از روزبه و پوریا و سعیده 
Farsi/Persian Arrow.S01E08.Vendetta.720p.WEB-DL.x264-TB 1   H@mid.M
عرفان و ايليا 
Farsi/Persian Arrow.S01E08.Vendetta.720p.WEB-DL.x264-mRS 1   H@mid.M
عرفان و ايليا 
Farsi/Persian Arrow.S01E08.Vendetta.480p.WEB-DL.x264-mSD 1   H@mid.M
عرفان و ايليا 
Farsi/Persian Arrow.S01E08.HDTV.XviD-AFG 1   zaloo_man
[ By : AliRezA P. & Sorrow ] TVcenter.cc 
Farsi/Persian Arrow.S01E08.720p.480p.HDTV.LOL [ By : AliRezA P. & Sorrow ] 1   AliRezA P
TVcenter.cc 
Farsi/Persian Arrow.S01E08.480p.HDTV.X264-mRS..Pouriyaa & Saeede..IMDb-Dl 1   pouriyaa
IMDb-Dl ارائه ای از تیم ترجمه ی 
Farsi/Persian Arrow.S01E08.480p.720p.HDTV.X264-DIMENSION 1   corleone645
Corleone کاری از روزبه 
Farsi/Persian Arrow.S01E08.1080p.WEB-DL.TB [ By : AliRezA P. & Sorrow ] 1   AliRezA P
TvCenter.cc 
Farsi/Persian Arrow.S01E07.WEB-DL 1   AliRezA P
By : AliRezA P. | TvCenter.Cc 
Farsi/Persian Arrow.S01E07.Muse.of.Fire.720p.WEB-DL.x264-TB 1   H@mid.M
عرفان و کسري 
Farsi/Persian Arrow.S01E07.Muse.of.Fire.720p.WEB-DL.x264-mRS 1   H@mid.M
عرفان و کسري 
Farsi/Persian Arrow.S01E07.Muse.of.Fire.480p.WEB-DL.x264-mSD 1   H@mid.M
عرفان و کسري 
Farsi/Persian Arrow.S01E07.720p.WEB-DL-BS 1   AliRezA P
By : AliRezA P. | Tvcenter.cc  
Farsi/Persian Arrow.S01E07.720p.480p.HDTV.LOL 1   AliRezA P
By : AliRezA P. | Tvcenter.cc 
Farsi/Persian Arrow.S01E07.480p.WEB-DL 1   AliRezA P
By : AliRezA P. | Tvcenter.cc 
Farsi/Persian Arrow.S01E07.480p.HDTV.x264-mSD Pouriyaa.Saeede..Imdb-dl 1   S@eideH
کاری مشترک از پوریا و سعیده(imdb-dl) 
Farsi/Persian Arrow.S01E07.480p.720p.HDTV.X264-DIMENSION 1   corleone645
Corleone کاری از روزبه 
Farsi/Persian Arrow.S01E07 RAMIN WWW.IRANFILM.COM 1   ramin_prince
WWW.IRANFILM.COM 
Farsi/Persian Arrow.S01E06-WEB-DL-TB 1   AliRezA P
Tvcenter.cc 
Farsi/Persian Arrow.S01E06.Legacies.720p.WEB-DL.x264-TB 1   H@mid.M
Snow_White & Pouriyaa 
Farsi/Persian Arrow.S01E06.Legacies.720p.WEB-DL.x264-mRS 1   H@mid.M
Snow_White & Pouriyaa 
Farsi/Persian Arrow.S01E06.Legacies.480p.WEB-DL.x264-mSD 1   H@mid.M
Snow_White & Pouriyaa 
Farsi/Persian Arrow.S01E06.720p.480p.HDTV.LOL 1   AliRezA P
TVCENTER.CC 
Farsi/Persian Arrow.S01E06.720p.480p.HDTV 1   Cannibal
کاری از تیم ترجمه نایت مووی | Amin Is Danger :مترجم 
Farsi/Persian Arrow.S01E06.480p.720p.HDTV.X264-DIMENSION 1   corleone645
Corleone کاری از روزبه 
Farsi/Persian Arrow.S01E05.Web-DL-mSD 1   AliRezA P
Tvcenter.cc 
Farsi/Persian Arrow.S01E05.Web-DL 1   AliRezA P
www.TVCENTER.cc 
Farsi/Persian Arrow.S01E05.HDTV.x264-LOL-Amirreza 1   amir-mydatir
ارائه ايي از تيم ترجمه mydatir60.in 
Farsi/Persian Arrow.S01E05.Damaged.720p.WEB-DL.x264-TB 1   H@mid.M
عرفان و کسري 
Farsi/Persian Arrow.S01E05.Damaged.720p.WEB-DL.x264-mRS 1   H@mid.M
عرفان و کسري 
Farsi/Persian Arrow.S01E05.Damaged.480p.WEB-DL.x264-mSD 1   H@mid.M
عرفان و کسري 
Farsi/Persian Arrow.S01E05.720p.480p.HDTV.LOL 1   AliRezA P
www.Tvcenter.cc 
Farsi/Persian Arrow.S01E05.720p.480p.HDTV 1   Cannibal
ارائه ای از تیم ترجمه نایت مووی | Amin Is Danger :مترجم  
Farsi/Persian Arrow.S01E05.720p ramin www.iranfilm.com 1   ramin_prince
www.iranfilm.com 
Farsi/Persian Arrow.S01E05.480p.720p.HDTV.X264-DIMENSION 1   corleone645
Corleone کاری از روزبه 
Farsi/Persian Arrow.S01E04.WEB-DL 1   AliRezA P
www.TVCENTER.cc | Pouriyaa & Nicole 
Farsi/Persian Arrow.S01E04.RERIP.2HD 1   AliRezA P
www.TVCENTER.cc 
Farsi/Persian Arrow.S01E04.HDTV.720p - 480p 1   omid akradi
Msd FK ترجمه از امید اکرادی و RapidBaz.OrG 
Farsi/Persian Arrow.S01E04.An.Innocent.Man.720p.WEB-DL.x264-TB 1   H@mid.M
کسري باقري و عرفان 
Farsi/Persian Arrow.S01E04.An.Innocent.Man.720p.WEB-DL.x264-mRS 1   H@mid.M
کسري باقري و عرفان 
Farsi/Persian Arrow.S01E04.An.Innocent.Man.480p.WEB-DL.x264-mSD 1   H@mid.M
کسري باقري و عرفان 
Farsi/Persian Arrow.S01E04.720p ramin www.iranfilm.com 1   ramin_prince
www.iranfilm.com 
Farsi/Persian Arrow.S01E04.480p.HDTV.x264-mSD..Pouriyaa-nicole..TvCenter 1   pouriyaa
TvCenter ارائه ای از تیم ترجمه ی 
Farsi/Persian Arrow.S01E03.Web-DL [ By : AliRezA P. and Pouriyaa ] 1   AliRezA P
Tvcenter.cc 
Farsi/Persian Arrow.S01E03.Lone.Gunmen.HDTV.x264-LOL 1   Msd FK
Msd Fk ترجمه و زیرنویس از RapiBaz.OrG 
Farsi/Persian Arrow.S01E03.Lone.Gunmen.720p.WEB-DL.x264-mRS 1   H@mid.M
عرفان و کسرا 
Farsi/Persian Arrow.S01E03.Lone Gunman.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB 1   ali76
WEB-DL ترجمه و زیرنویس از علی برقدار- عضو تیم ترجمه ی نایت مووی -هماهنگ با نسخه ی  
Farsi/Persian Arrow.S01E03.720p.WEB-DL.x264-TB 1   H@mid.M
عرفان و کسرا 
Farsi/Persian Arrow.S01E03.720p.480p.HDTV.LOL [ By : AliReza P. and Pouriyaa 1   AliRezA P
Tvcenter.cc 
Farsi/Persian Arrow.S01E03.720p ramin www.iranfim.com 1   ramin_prince
www.iranfilm.com 
Farsi/Persian Arrow.S01E03.480p.WEB-DL.x264-mSD 1   H@mid.M
عرفان و کسرا 
Farsi/Persian Arrow.S01E03.480p.HDTV.X264-DIMENSION 1   ali76
HDTV ترجمه و زیرنویس از علی برقدار- عضو تیم ترجمه ی نایت مووی -هماهنگ با نسخه ی 
Farsi/Persian Arrow.S01E03.(HDTVهماهنگ با تمامی نسخه های) 1   corleone645
imdb-dl کاری از روزبه و احسان از تیم  
Farsi/Persian Arrow.S01E02.720p.WEB-DL.x264-mRS 1   H@mid.M
عرفان و کسرا 
Farsi/Persian Arrow.S01E02.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB 1   H@mid.M
عرفان و کسرا 
Farsi/Persian Arrow.S01E02.480p.WEB-DL.x264-mSD 1   H@mid.M
عرفان و کسرا 
Farsi/Persian Arrow.S01E02.480p.HDTV.X264-DIMENSION-TvCenter-Samira..Pouriyaa 1   pouriyaa
TvCenter ارائه ای از تیم ترجمه ی 
Farsi/Persian Arrow.S01E02 - Web-DL 1   starn
کاری از گروه تی وی سنتر - بنده فقط با این نسخه هماهنگ کردم  
Farsi/Persian Arrow.S01E01.720p.HDTV 1   AliRezA P
By : AliRezA P & Pouria - Tvcenter.cc  
Farsi/Persian Arrow.S01E01.720p ramin ww.iranfilm.com 1   ramin_prince
 
Farsi/Persian Arrow.S01E01.720p ramin ww.iranfilm.com 1   ramin_prince
 
Farsi/Persian Arrow.S01E01.(هماهنگ با تمامی نسخه ها) 1   corleone645
Imdb-dl کاری از روزبه و احسان از تیم ترجمه  
Farsi/Persian Arrow.S01E01.(هماهنگ با تمامی نسخه ها) 1   corleone645
imdb-dl کاری از روزبه و احسان از تیم ترجمه 
Farsi/Persian Arrow season 01 episode 4 (720p_480p_HDTV)(Imdb-dl) 1   corleone645
Corleone کاری از روزبه 
Farsi/Persian arrow s1 e3 1   amirreza2mafia
1.serialia.com 
Farsi/Persian Arrow S01E23 - Web-DL 1   starn
Web-DL /tvcenter - imdbdl  
Farsi/Persian Arrow S01E23 480p,720p 1   Danial Shirzad
زیرنویس و ترجمه توسط دانیال شیرزاد 
Farsi/Persian Arrow S01E20 - Web-DL 1   starn
Web-DL /tvcenter - imdbdl 
Farsi/Persian Arrow S01E19 - Web-DL 1   starn
Web-DL / TvCenter & Imdb-Dl 
Farsi/Persian Arrow S01E18 - Web-DL 1   starn
Web-DL / TvCenter & Imdb-Dl 
Farsi/Persian Arrow S01E17 The Huntress Returns WEB-DL x264 BS mRS 1   erosman
من فقط هماهنگ کردم 
Farsi/Persian Arrow S01E17 - Web-DL 1   starn
Web-DL / TvCenter & Imdb-Dl 
Farsi/Persian Arrow -S01E08 480p & 720p 1   pooya_m1385
نظرتونو بگید  
Farsi/Persian Arrow S01E02 1   omid akradi
ترجمه از امید اکرادی RapidBaz.OrG 
Farsi/Persian Arrow S01E01 - Web-DL 1   starn
کاری از گروه تی وی سنتر - بنده فقط با این نسخه هماهنگ کردم  
Farsi/Persian Arrow S01E01 1   omid akradi
ترجمه از امید اکرادی RapidBaz.OrG 
Farsi/Persian Arrow .S01E07.720p.74p.480p.HDTV.By Neverthing + Merfan 1   Neverthing
ارائـــــه ای از تیم ترجمه پـــرشین ترنـــس--کاری از کســری و عــرفان--Www.MovieCenter.iR 
Farsi/Persian Arrow - S01E07 - By Neverthing + Merfan 1   Neverthing
ترجمه و زیرنویس از : کسری و عرفان کاری از تیم پرشین ترنس 
Farsi/Persian Arrow - S01E04 (Mp4) 1   kazemtnt
من فقط هماهنگ کردم 
Farsi/Persian Arrow - 01x06 - Legacies.LOL.Persian IMdb-dl 1   S@eideH
translated by poorya& snow white(سعیده)-imdb-dl 
Farsi/Persian Arrow - 01x05 -Translated By Merfan & Neverthing-Baranmovie 1   amuerfan
ترجمه ی کامل از عرفان و کسری تیم ترجمه ی فیلم باران 
Farsi/Persian Arrow - 01x04 -Translated By Merfan & Neverthing-Baranmovie 1   amuerfan
ترجمه ی کامل از عرفان و کسری تیم ترجمه ی فیلم باران 
Farsi/Persian Arrow - 01x03 -Translated & Subtitled By Merfan & Neverthing-Baranmovie 1   amuerfan
ترجمه ی کامل و هماهنگ به همراه قسمت هایی که زبان چینی و روسی صحبت میشد کاری از عرفان و کسری 
Farsi/Persian Arrow - 01x02 -Translated By Merfan & Neverthing-Baranmovie 1   amuerfan
ویرایش شده و هماهنگ 
Farsi/Persian Arrow - 01x01 - Pilot.x.264.Translated By Merfan & Neverthing 1   amuerfan
تنظیم شده و هماهنگ  
Farsi/Persian (5832)Arrow_-_01x17_-_The_Huntress_Returns.Farsi.imdb-dl.in 1   king_sina
تقدیم میکندIMDB-DL.inتیم ترجمه ------------------------------ Corrected! 
Farsi/Persian Arrow.S01E22.HDTV.XviD-AFG 1   AliRezA P
ارائه ای مشترک از TVCENTER & IMDB-DL 
Farsi/Persian Arrow.S01E22.HDTV.x264-LOL 1   AliRezA P
ارائه ای مشترک از TVCENTER & IMDB-DL 
Farsi/Persian Arrow.S01E22.480p.HDTV.x264-mSD 1   AliRezA P
ارائه ای مشترک از TVCENTER & IMDB-DL 
Farsi/Persian Season 1 Full Episode - 480p 23   mahdi2013mm
زیرنویس تمامی قسمت ها | ترجمه اکثر قسمت ها از عرفان و کسری و ایلیا ! 
Farsi/Persian Arrow.S01.All.Episodes.BluRay.720p.Ganool 23   Ehsan_Taj
ترجمه : TvCenter & IMDB-DL & FilmBaran -- Synced By : ehsan_taj 

View all available subtitles (all languages)