دانلود فیلم

Subtitles for

Poster

Arrow - Second Season Imdb Flag

  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Arrow.Season.2.All.Episodes.BluRay   IranFilm Official
► هماهنگ شده با نسخه بلوری | IranFilm.Net  
Farsi/Persian Arrow.Season.2.All.Episodes.WEB-DL 1   Dark Assassin
► تمامی قسمت‌ها ◄ || BaranMovie, Free Offline, IMDb-Dl 
Farsi/Persian Arrow.Season.2.All.Episodes.WEB-DL 1   Dunham
ارائـه‌ای از گروه ترجمه ایـران فـیلـم 
Farsi/Persian Arrow.Season.2.All.Episodes.HDTV 1   Dark Assassin
► تمامی قسمت‌ها ◄ || BaranMovie, Free Offline, IMDb-Dl 
Farsi/Persian Arrow.Season.2.All.Episodes.HDTV 1   breaking bad
ارائـه‌ای از گروه ترجمه ایـران فـیلـم 
Farsi/Persian Arrow.S02E23.WEB-DL.Versions.720p.1080p.X-vid.CTRL-HD 1   Dark Assassin
► فیلم باران || ◄ ترجمه از نیمــا و کیـــــانوش 
Farsi/Persian Arrow.S02E23.WEB-DL.Versions.720p.1080p.X264.MRS 1   Dark Assassin
► فیلم باران || ◄ ترجمه از نیمــا و کیـــــانوش 
Farsi/Persian Arrow.S02E23.WEB-DL.Versions.720p.1080p.x264 1   Sorrow
ترجمه از مهرداد و سمیرا || Free-Offline , IMDB-DL 
Farsi/Persian Arrow.S02E23.WEB-DL.720p&1080p 1   breaking bad
| ایـران فـیلـم | کیـارش و محمـد  
Farsi/Persian Arrow.S02E23.HDTV.Versions.480p.720p.x264 1   Sorrow
ترجمه از مهرداد و سمیرا || Free-Offline , IMDB-DL 
Farsi/Persian Arrow.S02E23.HDTV.Versions.480p.720p.1080p 1   Dark Assassin
► فیلم باران || ◄ ترجمه از نیمــا و کیـــــانوش 
Farsi/Persian Arrow.S02E23.HDTV.480p&720p 1   breaking bad
| ایـران فـیلـم | کیـارش و محمـد  
Farsi/Persian Arrow.S02E22.WEB-DL.Versions.720p.1080p.X-vid.CTRL-HD 1   Dark Assassin
► فیلم باران || ◄ ترجمه از نیمــا و عرفــان 
Farsi/Persian Arrow.S02E22.WEB-DL.Versions.720p.1080p.X264.MRS 1   Dark Assassin
► فیلم باران || ◄ ترجمه از نیمــا و عرفــان 
Farsi/Persian Arrow.S02E22.WEB-DL.Versions.720p.1080p.x264 1   Toxicity
ترجمه از پـویــا || Free-Offline , IMDB-DL  
Farsi/Persian Arrow.S02E22.WEB-DL.Versions.720p.1080p 1   Dunham
| ایـران فـیلـم | محمـد 
Farsi/Persian Arrow.S02E22.HDTV.Versions.480p.720p.x264 1   Toxicity
ترجمه از پـویــا || Free-Offline , IMDB-DL  
Farsi/Persian Arrow.S02E22.HDTV.Versions.480p.720p.1080p 1   Dark Assassin
► فیلم باران || ◄ ترجمه از نیمــا و عرفــان 
Farsi/Persian Arrow.S02E22.HDTV.Versions.480p.720p 1   Dunham
| ایـران فـیلـم | محمـد 
Farsi/Persian Arrow.S02E21.WEB-DL.Versions.720p.1080p.x264 1   Sorrow
ترجمه از ســمــیــرا و پـویــا || Free-Offline , IMDB-DL  
Farsi/Persian Arrow.S02E21.WEB-DL.720p.1080p.MRS 1   Dark Assassin
► فیلم باران || ◄ ترجمه از نیمــا و کیانوش 
Farsi/Persian Arrow.S02E21.WEB-DL.720p.1080p.Ctrl-HD 1   Dark Assassin
► فیلم باران || ◄ ترجمه از نیمــا و کیانوش 
Farsi/Persian Arrow.S02E21.HDTV.Versions.480p.720p.x264 1   Sorrow
ترجمه از ســمــیــرا و پـویــا || Free-Offline , IMDB-DL  
Farsi/Persian Arrow.S02E21.HDTV.All.Versions(480.720.1080) 1   Dark Assassin
► فیلم باران || ◄ ترجمه از نیمــا و کیانوش 
Farsi/Persian Arrow.S02E21.All.HDtv&Web-Dl 1   Dunham
| ایـران فـیلـم | محمـد 
Farsi/Persian Arrow.S02E20.WEB-DL.Versions.720p.1080p.x264 1   mehrdadss
ترجمه از مهرداد و پـویــا || Free-Offline , IMDB-DL  
Farsi/Persian Arrow.S02E20.WEB-DL.720p.1080p.MRS 1   Dark Assassin
► فیلــــم بــــاران || ◄ ترجمه از نیمــــا 
Farsi/Persian Arrow.S02E20.WEB-DL.720p.1080p.Ctrl-HD 1   Dark Assassin
► فیلــــم بــــاران || ◄ ترجمه از نیمــــا 
Farsi/Persian Arrow.S02E20.HDTV.Versions.480p.720p.x264 1   mehrdadss
ترجمه از مهرداد و پـویــا || Free-Offline , IMDB-DL  
Farsi/Persian Arrow.S02E20.HDTV.All.Version 1   Dark Assassin
► فیلــــم بــــاران || ◄ ترجمه از نیمــــا 
Farsi/Persian Arrow.S02E20.All.HDtv&Web-Dl 1   Dunham
| ایـران فـیلـم | کیـارش و محمـد 
Farsi/Persian Arrow.S02E19.WEB-DL.Versions.720p.1080p.x264 1   Toxicity
ترجمه از مهرداد و پـویــا || Free-Offline , IMDB-DL 
Farsi/Persian Arrow.S02E19.WEB-DL.720p.1080p.MRS 1   Dark Assassin
► فیلــــم بــــاران || ◄ ترجمه از نیمــــا 
Farsi/Persian Arrow.S02E19.WEB-DL.720p.1080p.Ctrl-HD 1   Dark Assassin
► فیلــــم بــــاران || ◄ ترجمه از نیمــــا 
Farsi/Persian Arrow.S02E19.HDTV.Versions.480p.720p.x264 1   Toxicity
ترجمه از مهرداد و پـویــا || Free-Offline , IMDB-DL 
Farsi/Persian Arrow.S02E19.HDTV.All.Version 1   Dark Assassin
► فیلــــم بــــاران || ◄ ترجمه از نیمــــا  
Farsi/Persian Arrow.S02E19.All.HDtv&Web-Dl 1   Dunham
| ایـران فـیلـم | کیـارش و محمـد 
Farsi/Persian Arrow.S02E18.All.WEB-DL.Versions.720p.1080p 1   Sorrow
ترجمه از مهرداد و سمیرا || Free-Offline,IMDB-DL,Baranmovie  
Farsi/Persian Arrow.S02E18.All.HDTV.Versions.480p.720p.x264 1   Sorrow
ترجمه از مهرداد و سمیرا || Free-Offline,IMDB-DL,Baranmovie  
Farsi/Persian Arrow.S02E18.All.HDtv&Web-Dl 1   breaking bad
| ایـران فـیلـم | کیـارش و محمـد  
Farsi/Persian Arrow.S02E17.All.WEB-DL.Versions.720p.1080p 1   mehrdadss
ترجمه از مهرداد و سمیرا || Free-Offline,IMDB-DL,Baranmovie  
Farsi/Persian Arrow.S02E17.All.HDTV.Versions.480p.720p.x264 1   mehrdadss
ترجمه از مهرداد و سمیرا || Free-Offline,IMDB-DL,Baranmovie  
Farsi/Persian Arrow.S02E17.All.HDtv&Web-Dl 1   Dunham
| ایـران فـیلـم | محمـد 
Farsi/Persian Arrow.S02E16.WEB-DL.All.Version 1   Dark Assassin
► ترجمه از نیمــــا و عرفــــــان ◄ || BaranMovie, Free-Offline, IMDB-DL 
Farsi/Persian Arrow.S02E16.HDTV.All.Version 1   Dark Assassin
► ترجمه از نیمــــا و عرفــــــان ◄ || BaranMovie, Free-Offline, IMDB-DL 
Farsi/Persian Arrow.S02E16.All.HDtv&Web-Dl 1   breaking bad
| ایـران فـیلـم | کیـارش و محمـد  
Farsi/Persian Arrow.S02E15.All.WEB-DL.Versions.720p.1080p 1   Sorrow
ترجمه از مهرداد و سمیرا || Free-Offline,IMDB-DL,Baranmovie  
Farsi/Persian Arrow.S02E15.All.HDTV.Versions.480p.720p.x264 1   Sorrow
ترجمه از مهرداد و سمیرا || Free-Offline,IMDB-DL,Baranmovie  
Farsi/Persian Arrow.S02E15.All.HDtv&Web-Dl 1   Dunham
| ایـران فـیلـم | محمـد 
Farsi/Persian Arrow.S02E14.WEB-DL 1   EILIA
کاری از عرفان و ایلیا | BaranMovie IMDB-DL Free-offline 
Farsi/Persian Arrow.S02E14.Time of Death 1   amuerfan
کاری از عرفان و ایلیا پروژه ای مشترک از فیلم باران IMDB-DL Freeoffline 
Farsi/Persian Arrow.S02E14.All.HDtv&Web-Dl 1   breaking bad
| ایـران فـیلـم | کیـارش و محمـد  
Farsi/Persian Arrow.S02E13.All.WEB-DL.Versions.720p.1080p 1   Sorrow
ترجمه از نوید و سمیرا || Free-Offline,IMDB-DL,Baranmovie  
Farsi/Persian Arrow.S02E13.All.HDTV.Versions.480p.720p.x264 1   Sorrow
ترجمه از نوید و سمیرا || Free-Offline,IMDB-DL,Baranmovie  
Farsi/Persian Arrow.S02E13.All.HDtv&Web-Dl 1   Dunham
| ایـران فـیلـم | محمـد 
Farsi/Persian Arrow.S02E12.All.WEB-DL.Versions.720p.1080p 1   naweed.ab
ترجمه از نــوید و سمیــرا || IMDB-DL , Free-Offline , Baranmovie 
Farsi/Persian Arrow.S02E12.All.HDTV.Versions.480p.720p.x264 1   naweed.ab
ترجمه از نــوید و سمیــرا || IMDB-DL , Free-Offline , Baranmovie 
Farsi/Persian Arrow.S02E12.All.HDtv&Web-Dl 1   breaking bad
| ایـران فـیلـم | کیـارش و محمـد  
Farsi/Persian Arrow.S02E11.All.HDTV.Versions.480p.720p.x264 1   Sorrow
ترجمه از نوید و سمیرا || Free-Offline,IMDB-DL,Baranmovie  
Farsi/Persian Arrow.S02E11.All.HDTV.Versions 1   5h4rk
هماهنگ با تمامی نسخه ها | ترجمه توسط بهزاد ب 
Farsi/Persian Arrow.S02E11.All.HDtv&Web-Dl 1   Dunham
| ایـران فـیلـم | کیـارش و محمـد 
Farsi/Persian Arrow.S02E10.All.HDTV.Versions.480p.720p.x264 1   naweed.ab
ترجمه از نـــوید || IMDB-DL , Free-Offline , Baranmovie 
Farsi/Persian Arrow.S02E10.All.HDTV.Versions 1   5h4rk
هماهنگ با تمامی نسخه ها | ترجمه توسط بهزاد ب 
Farsi/Persian Arrow.S02E10.All.HDtv&Web-Dl 1   breaking bad
| ایـران فـیلـم | کیـارش و محمـد 
Farsi/Persian Arrow.S02E10.1080p 1   ramin fa
هماهنگ شده با 1080 و 720 وب دی ال 
Farsi/Persian Arrow.S02E09.WEB-Dl.1080p.720p.480p 1   Dark Assassin
ترجمه از نــیــمــا و عــــرفــــان || BaranMovie, Free-Offline, IMDB-DL 
Farsi/Persian Arrow.S02E09.All.Versions.480p.720p.HDTV.x264 1   Dark Assassin
ترجمه از نــیــمــا و عــــرفــــان || BaranMovie, Free-Offline, IMDB-DL 
Farsi/Persian Arrow.S02E09.All.HDtv&Web-Dl 1   Dunham
ایــران فــیــلــم || مـحـمـد 
Farsi/Persian Arrow.S02E09.480p.HDTV.x264 1   mohammadpnd
جدید ترین و بهترین زیرنویس  
Farsi/Persian Arrow.S02E08.mSD.mRS.HDTV.480p.720p 1   Media-DL
Translation BY ┌➤ سیمین &آریا  
Farsi/Persian Arrow.S02E08.All.HDTV.Versions.480p.720p.x264 1   Sorrow
ترجمه از نوید و سمیرا || Free-Offline,IMDB-DL,Baranmovie  
Farsi/Persian Arrow.S02E08.All.HDtv&Web-Dl 1   Dunham
ایــران فــیــلــم |مـحـمـد| 
Farsi/Persian Arrow.S02E07.mSD.mRS.HDTV.480p.720p 1   Media-DL
Translation BY ┌➤ سیمین 
Farsi/Persian Arrow.S02E07.All.Versions.480p.720p.HDTV.x264 1   pouriyaa
ترجمه از پوریــــا و عرفـــان || IMDB-DL,Baranmovie,Free-Offline 
Farsi/Persian Arrow.S02E07.All.HDtv&Web-Dl 1   Dunham
| ایـران فـیلـم | محمـد 
Farsi/Persian Arrow.S02E07 1   mohammad757
زیرنویس فصل دوم قسمت 7 اررو 
Farsi/Persian Arrow.S02E06.PROPER.HDTV.x264 1   masee
PROPER HDTVهماهنگ با نسخه  
Farsi/Persian Arrow.S02E06.PROPER.720p.HDTV.x264 1   Sorrow
ترجمه از سمیرا و عرفان || Free-Offline,IMDB-DL,Baranmovie  
Farsi/Persian Arrow.S02E06.mSD.mRS.HDTV.480p.720p ★ Media-Dl.com ★ 1   Media-DL
Translation BY ┌➤ آریا & سیمین  
Farsi/Persian Arrow.S02E06.HDTV.x264-MovieFA 1   Sa3id
http://moviefa23.org/ - Sa3id 
Farsi/Persian Arrow.S02E06.All.HDtv&Web-Dl 1   Dunham
| ایـران فـیلـم | محمـد 
Farsi/Persian Arrow.S02E06.480p.720p.Ramin 1   ramin_prince
 
Farsi/Persian Arrow.S02E06.1080p.WEB-DL.DD5.1 H.264-BS 1   amirjj
کاری از عرفان و سمیرا forum.free-offline.org www.imdb-dl.com www.baranmovie.in Amuerfan2@yahoo.com www.sorrow.ir  
Farsi/Persian Arrow.S02E05.mSD.mRS.HDTV.480p.720p 1   Media-DL
Translation BY ┌➤ عسل & آریا  
Farsi/Persian Arrow.S02E05.All.HDTV.Versions.480p.720p.x264 1   Sorrow
ترجمه از پوریا و سمیرا || Free-Offline,IMDB-DL,Baranmovie  
Farsi/Persian Arrow.S02E05.All.HDtv&Web-Dl 1   Child.Of.Bodom
M.Liberty || Www.IranFilm.Net 
Farsi/Persian Arrow.S02E05.720p.1080p.WEB.DL.DD5.1 H.264.BS 1   amirjj
ترجمه از پوریا و سمیرا || Free-Offline,IMDB-DL,Baranmovie  
Farsi/Persian Arrow.S02E05.480p.720p.Ramin 1   ramin_prince
 
Farsi/Persian Arrow.S02E05 1   Infidels
 
Farsi/Persian Arrow.S02E04.mSD.mRS.HDTV.480p.720p ★ Media-Dl.com ★ 1   Media-DL
Translation BY ┌➤ سیمین & آریا  
Farsi/Persian Arrow.S02E04.Crucible.Translated By Merfan & Sorrow 1   amuerfan
کاری مشترک از فیلم باران IMDB-DL FreeOffline 
Farsi/Persian Arrow.S02E04.All.HDtv&Web-Dl 1   Em@d7
ترجمه از عماد و کیارش 
Farsi/Persian Arrow.S02E04.All.HDtv&Web-Dl 1   breaking bad
|ایـران فـیـلـم| کیارش ، عماد  
Farsi/Persian Arrow.S02E04.720p.WebDL 1   Hosein-S
Translated By Merfan & Sorrow and resync & correction By Hosein $ 
Farsi/Persian Arrow.S02E04.480p.720p.Ramin 1   ramin_prince
 
Farsi/Persian Arrow.S02E03.mSD.mRS.HDTV.480p.720p ★ ♍edia-Dl.com ★ 1   Media-DL
Translation BY ┌➤ سیمین & آریا 
Farsi/Persian Arrow.S02E03.All.Web-DL.Versions.480p.720p 1   naweed.ab
ترجمه از عرفان و نوید || IMDB-DL,Baranmovie,Free-Offline 
Farsi/Persian Arrow.S02E03.All.HDTV.Versions.480p.720p.x264 1   naweed.ab
ترجمه از عرفان و نوید || IMDB-DL,Baranmovie,Free-Offline 
Farsi/Persian Arrow.S02E03.All.HDtv&Web-Dl 1   Em@d7
ترجمه از : عماد , امیر , کیارش 
Farsi/Persian Arrow.S02E03.All.HDtv&Web-Dl 1   breaking bad
|ایـران فـیـلـم| کیارش ، امیر ، عماد  
Farsi/Persian Arrow.S02E03.480p.720p.Ramin 1   ramin_prince
 
Farsi/Persian Arrow.S02E03 Web -Dl 720 Dimension - HDTV - 480p 1   AmirDARKKnight
ارائه ای از Amir DARK Knight , Emizola , Breaking Bad گروه ترجمه ی ایران فیلم فیسبوک بنده https://www.facebook.com/amirhossein.yazdaninick 
Farsi/Persian Arrow.S02E02.Web.Dl.720.Dimension.HDTV.480p 1   AmirDARKKnight
ارائه ای از امیر , عماد , کیارش Breaking bad , Emizola , AMir DARK Knight 
Farsi/Persian Arrow.S02E02.All.Versions.720p.HDTV.x264 1   ARASHAK
من فقط هماهنگ کردم .هماهنگ با نسخه 165 مگابایتی 
Farsi/Persian Arrow.S02E02.All.HDTV.Versions.480p.720p.x264 1   Sorrow
ترجمه از سمیرا و نوید || Free-Offline,IMDB-DL,Baranmovie 
Farsi/Persian Arrow.S02E02.All.HDtv&Web-Dl 1   breaking bad
|ایـران فـیـلـم| کیارش ، امیر ، عماد  
Farsi/Persian Arrow.S02E02.All.HDtv&Web-Dl 1   Em@d7
ترجمه از : امیر , عماد , کیارش 
Farsi/Persian Arrow.S02E02.480p.720p 1   ramin_prince
 
Farsi/Persian Arrow.S02E01.All.HDtv&Web-Dl 1   breaking bad
|ایـران فـیـلـم| کیارش ، امیر  
Farsi/Persian Arrow.S02E01.480p.720p 1   ramin_prince
 
Farsi/Persian Arrow.S02E0.1.Web -Dl.720.Dimension.HDTV.480p 1   AmirDARKKnight
گروه ترجمه ی ایران فیلم ارائه ای از Amir DARK Knight , Breaking Bad 
Farsi/Persian Arrow.S02.Special-Year.One.HDTV.x264-BAJSKORV 1   mOsTaFa.SkIp
MO$T@F@ زیرنویس از مــصــطــفــی پــارســائــی 
Farsi/Persian Arrow.S02.Special-Year.One.720p.HDTV.x264-BAJSKORV.HI 1   mOsTaFa.SkIp
MO$T@F@ زیرنویس از مــصــطــفــی پــارســائــی 
Farsi/Persian Arrow.S02 E20. 720p 1   amirSkia
اپیزود20 از سری2 ترجمه و زیرنویس: amir S kia 
Farsi/Persian Arrow.02x06.Keep Your Enemies Closer 1   amuerfan
کاری از عرفان و سمیرا forum.free-offline.org www.imdb-dl.com www.baranmovie.in Amuerfan2@yahoo.com www.sorrow.ir 
Farsi/Persian Arrow.02x04 1   AliMottaghi
 
Farsi/Persian Arrow.02x03.Web-DL 1   starn
Web-DL | Free-Offline,IMDB-DL,Baranmovie  
Farsi/Persian Arrow.02x02.Web-DL 1   starn
Web-DL | Free-Offline,IMDB-DL,Baranmovie  
Farsi/Persian Arrow.02x01.City.of.Heroes 1   amuerfan
کاری از عرفان و سمیرا تقدیم به تمام پارسی زبانان جهان 
Farsi/Persian arrow season 2 e15 1   ElAfe
 
Farsi/Persian Arrow S02E13 1   allmylove_e21
ترجمه و هماهنگی از گروه ترجمه آرش موزیک 
Farsi/Persian --->TRAILER 1   directbaz
تیم ترجمه دایرکت باز | Directbaz.ir  
Farsi/Persian --->TRAILER 1   LORD-90
ترجمه و زیرنویس : جواد احمدپور | تیم ترجمه نایت مووی 
Farsi/Persian همه قسمتها یکجا - 480 web-dl & HD 23   carsa video
فصل دوم همه زیرنویس ها یکجا  
Farsi/Persian Arrow.S02.All.Episodes.BluRay.720p.TakMovie 23   Ehsan_Taj
ترجمه مشترک از : BaranMovie | IMDB-DL | Free-Offline ---- تنظیم با نسخه بلوری : ehsan_taj 

Subtitles rated bad

Farsi/Persian Arrow-S02E05-full 1   arrow-pro
مترجم تقدیم مینماید 
Farsi/Persian Arrow.S02E09.480p.HDTV.x264-mSD 1   navidpchichi1398
بهترین ترجمه موجود 

View all available subtitles (all languages)