دانلود فیلم

Subtitles for

Poster

Shameless (US) - Sixth Season Imdb Flag

  • Year: 2016
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian shameless.فصل ششم کامل   DLBR
: من فقط همه رو تو یک فایل قرار دادم telegram.me/omidhe75 
Farsi/Persian Shameless.US.Season.6.All.Episodes.BluRay.Source   IranFilm Official
► هماهنگ شده با نسخه بلوری| IranFilm.Net 
Farsi/Persian Shameless.US.Season.6.All.Episodes.720p.BluRay   IranFilm Official
► هماهنگ شده با نسخه بلوری| IranFilm.Net 
Farsi/Persian Shameless.US.Season.6.All.Episodes.1080p.BluRay   IranFilm Official
► هماهنگ شده با نسخه بلوری| IranFilm.Net 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E12.HDTV.All.Versions   Em@d
عـمـاد و ایـلیـا | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E11.HDTV.All.Versions   Em@d
عـمـاد و ایـلیـا | IranFilm & 9movie  
Farsi/Persian Shameless.US.S06E10.HDTV.All.Versions   EISHEN
عـمـاد و مـصـطـفـی | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E09.WEB-DL   EISHEN
عـمـاد و مـصـطـفـی | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E09.HDTV.All.Versions   Em@d
عـمـاد و مـصـطـفـی | IranFilm & 9movie  
Farsi/Persian Shameless.US.S06E08.WEB-DL   EILIA
عـمـاد و مـصـطـفـی | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E08.HDTV.All.Versions   Em@d
عـمـاد و مـصـطـفـی | IranFilm & 9movie  
Farsi/Persian Shameless.US.S06E07.WEB-DL   EILIA
ایـلیـا | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E07.HDTV.All.Versions   EILIA
ایـلیـا | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E06.WEB-DL   EISHEN
مـصـطـفی EISHEN | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E06.HDTV.All.Versions   EISHEN
مـصـطـفی EISHEN | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E05.WEB-DL   EILIA
عـمـاد و ایـلیـا | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E05.HDTV.All.Versions   EILIA
عـمـاد و ایـلیـا | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E04.WEB-DL   Em@d
ایـلیـا و عـمـاد | IranFilm & 9movie  
Farsi/Persian Shameless.US.S06E04.HDTV.All.Versions   Em@d
ایـلیـا و عـمـاد | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E03.WEB-DL   EILIA
مـهـرداد و ایـلیـا | IranFilm & 9movie  
Farsi/Persian Shameless.US.S06E03.HDTV.All.Versions   EILIA
مـهـرداد و ایـلیـا | IranFilm & 9movie  
Farsi/Persian Shameless.US.S06E02.WEB-DL   EILIA
ایـلیـا و عـمـاد | IranFilm & 9movie  
Farsi/Persian Shameless.US.S06E02.HDTV.All.Versions   EILIA
ایـلیـا و عـمـاد | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E01.WEB-DL   EILIA
عـمـاد | IranFilm & 9movie 
Farsi/Persian Shameless.US.S06E01.HDTV.All.Versions   Em@d
عماد | IranFilm & 9movie  
Farsi/Persian shameless.ALL.s06.hdtv   DLBR
: من فقط همه رو تو یک فایل قرار دادم telegram.me/omidhe75 
Farsi/Persian Shameless(Complete Season 6)720 & 1080 BluRay   SepehrRed90
مترجیمن : عماد ، ایلیا ، مهرداد و مصطفی IranFilm & 9Movie ارائه‌ای مشترک از تیم‌های ترجمه SepehrRed90 : هماهنگی زیرنویس 
Farsi/Persian Shameless US S6 complete 480p 720p x256   EsfHamed
جمع آوری و هماهنگی 

View all available subtitles (all languages)